Kto nie może iść do wojska

Jest kilka kategorii osób, które nie mogą iść do wojska. Pierwszą grupą są wszyscy ci, którzy nie spełniają wymagań zdrowotnych. Są to osoby z różnymi wadami wzroku, słuchu, problemy z narządem ruchu, choroby przewlekłe, które uniemożliwiają wykonywanie czynności obowiązujących w wojsku.

Kolejną grupą są osoby, które mają zobowiązania wobec innych instytucji. Mogą to być np. studenci, którzy aktualnie przebywają na studiach i nie mogą opuścić ich na czas służby wojskowej. Ponadto są to osoby pracujące, które mają istotne zobowiązania zawodowe, których nie mogą zostawić na czas odbywania wojskowej służby.

Ostatnią grupą są osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa. Tylko obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstąpić do polskiej armii. Osoby posiadające obywatelstwo innego kraju nie mogą iść do wojska w Polsce.

Kto nie może iść do wojska?

Poniżej przedstawiamy kilka grup osób, które nie mogą iść do wojska:

1. Kobiety: Obecnie w Polsce nie obowiązuje powszechna służba wojskowa dla kobiet.

2. Niepełnoletni: Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, nie mogą zostać powołane do wojska.

3. Osoby z niepełnosprawnościami: Istnieją pewne ograniczenia dotyczące zdrowia i sprawności fizycznej, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnościami pójście do wojska.

Kto nie może zostać powołany do wojska?

Nie wszyscy obywatele mogą zostać powołani do wojska. Osoby, które nie spełniają określonych wymagań zdrowotnych są zwolnione z obowiązku odbywania służby wojskowej. Na przykład osoby chore, niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie, mające pewne choroby lub zaburzenia zdrowotne, mogą zostać zwolnione z wojska.

Czy można odmówić pójścia do wojska?

Tak, istnieją pewne sytuacje, w których można odmówić pójścia do wojska. Przykłady to: posiadanie niepełnosprawności, stan zdrowia niezdolny do odbycia służby wojskowej, posiadanie wykształcenia na poziomie studiów wyższych lub służba w innych formacjach mundurowych.

Czy mogę iść do wojska z ADHD?

Osoby z diagnozą ADHD mogą mieć trudności z wzięciem udziału w służbie wojskowej. Decyzja o dopuszczeniu do wojska zależy od stopnia objawów ADHD oraz oceny lekarza wojskowego.

W wielu przypadkach osoby z ADHD są wyłączane z obowiązku służby wojskowej, ponieważ ich zaburzenie zdolności koncentracji i skupienia może negatywnie wpływać na ich zdolność do wykonywania zadań wojskowych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, więc warto skonsultować się z lekarzem wojskowym, aby uzyskać informacje na temat możliwości służby wojskowej w danym przypadku.

Osoby, które nie mogą iść do wojska

Do wojska nie mogą iść osoby, które:

 • są poniżej 18 roku życia
 • mają niepełnosprawność lub choroby, które uniemożliwiają im służbę wojskową
 • mają zaległości w nauce lub nie ukończyły obowiązującego szkolnego wykształcenia
 • posiadają prawastronne pozbawienie sprawności powyżej 60% i niezdolność do poruszania się
 • obecnie studiują na uczelni wyższej

Kto jest zwolniony z mobilizacji w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem, z mobilizacji wojskowej są zwolnione osoby, które spełniają określone kryteria. Do grupy zwolnionych z mobilizacji w Polsce należą m.in.:

 • kobiety w ciąży;
 • osoby, które są jedynymi żywicielami rodziny;
 • osoby, które mają ważny dokument stwierdzający trwały lub częściowy stopień niezdolności do służby wojskowej;
 • osoby, które są odpowiedzialne za sprawy związane z obronnością kraju, np. członkowie Rządu, parlamentarzyści, sędziowie Sądu Najwyższego;
 • osoby, które osiągnęły wiek emerytalny;
 • osoby, które mają swoje obowiązki religijne, np. duchowni;
 • osoby, które przebywają na stałe za granicą.

Wyłączenie z mobilizacji uzależnione jest od spełnienia określonych warunków i musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Przypadki zwolnień mogą się różnić w zależności od sytuacji i regulacji prawnych obowiązujących w danym momencie.

Ile płacą za dzień w rezerwie?

Wysokość wynagrodzenia za dzień służby w rezerwie zależy od stopnia wojskowego oraz czasu trwania służby. W 2021 roku na przykład, żołnierzom rezerwy w stopniu szeregowego przysługuje około 50 zł za dzień służby, natomiast w stopniu podoficerskim jest to około 75 zł. Oficerowie mogą otrzymywać wynagrodzenie nawet przekraczające 100 zł za dzień służby. Warto jednak zaznaczyć, że płace w rezerwie mogą ulec zmianie w zależności od obowiązujących przepisów i decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy rezerwista może odmówić?

Tak, rezerwista może odmówić służby wojskowej, ale tylko w określonych przypadkach. Odmowa służby jest możliwa, jeśli osoba posiada przeciwwskazania zdrowotne lub ma inne ważne powody, które uniemożliwiają pełnienie obowiązków wojskowych.

Do jakiego wieku jest się w rezerwie?

W Polsce do rezerwy przechodzą obywatele, którzy ukończyli 50 lat, jeśli nie są już czynnymi żołnierzami. Jednak istnieje możliwość przedłużenia przynależności do rezerwy aż do ukończenia 60 lat.

Kara za odmowę służby wojskowej

Kara za odmowę służby wojskowej w Polsce przewiduje więzienie lub grzywnę. Zgodnie z Kodeksem Karnym, za odmowę pełnienia służby wojskowej grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Możliwa jest również kara grzywny, której wysokość może się różnić w zależności od okoliczności sprawy.

Jak ominąć pobór do wojska?

Są pewne okoliczności, które pozwalają uniknąć obowiązku służby wojskowej w Polsce. Jedną z nich jest uzyskanie zwolnienia z uwagi na stan zdrowia. Osoby, które mają pewne schorzenia lub niepełnosprawności, mogą być zwolnione z obowiązku służby wojskowej. Innym sposobem jest uzyskanie statusu studenta. Studenci mogą odroczyć obowiązek służby wojskowej aż do ukończenia studiów. Kolejną opcją jest emigracja. Jeśli osoba opuści Polskę i osiedli się w innym kraju, nie będzie podlegać poborowi do wojska. Ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia lub odroczenia obowiązku służby wojskowej należy do odpowiednich instytucji państwowych.

Czy w wieku 40 lat można iść do wojska?

Tak, w wieku 40 lat można iść do wojska, jednak tylko w sytuacjach wyjątkowych. Zazwyczaj osoby w wieku 40 lat nie są rekrutowane do służby wojskowej, ponieważ często mają już zobowiązania rodzinne i zawodowe. Jednak w niektórych przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu na stan obronności kraju, osoba w wieku 40 lat może zostać skierowana do służby wojskowej.

Czy tarczyca wyklucza z wojska?

Tak, tarczyca może wykluczyć kogoś z wojska, jeśli wystąpią poważne problemy zdrowotne związane z jej funkcjonowaniem. W takim przypadku osoba może nie spełniać wymagań medycznych i nie zostać dopuszczona do służby wojskowej.

Czy alkoholik może iść do wojska?

Działania władz wojskowych włączających kandydatów do wojska opierają się na badaniu zdrowotnym i psychologicznym, w celu zapewnienia odpowiedniego stanu zdrowia i kondycji fizycznej żołnierzy. Osoba, która jest alkoholikiem, nie spełnia kryteriów zdrowotnych i jest wyłączana z możliwości służby wojskowej. W szczególności alkoholik jest wykluczony ze względu na możliwość negatywnego wpływu na sprawność fizyczną i psychiczną, oraz na zdolność do wykonywania obowiązków służbowych w sposób odpowiedzialny i skuteczny.

Za co dostaje się kategorię E?

Kategoria E przydzielana jest osobom, które nie spełniają wymagań zdrowotnych i fizycznych niezbędnych do służby wojskowej. W przypadku uzyskania tej kategorii, osoba nie jest obowiązana stawić się na pobór do wojska oraz nie może być powoływana do służby wojskowej.

Za co dostaje się kategorię E?

Osoby, które mają trwałe zaburzenia zdrowia lub niepełnosprawność, mogą otrzymać kategorię E, która jest równoznaczna z niemożnością odbycia służby wojskowej. Kategoria E jest przyznawana na podstawie orzeczenia lekarza wojskowego i uwzględnia różne czynniki, takie jak: choroby przewlekłe, wrodzone wady rozwojowe, trudności w poruszaniu się lub niepełnosprawność, które uniemożliwiają osobie pełnienie obowiązków wojskowych.

Może, ale z pewnymi ograniczeniami

Osoby karane mogą iść do wojska, jednak istnieją pewne ograniczenia. Jeśli osoba jest skazana na karę pozbawienia wolności, to nie może wstąpić do wojska. Ponadto, osoba posiadająca niewłaściwe zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby wojskowej również nie zostanie przyjęta. W każdym przypadku, decyzja o przyjęciu osoby karanej do wojska zależy od indywidualnej oceny przez odpowiednie służby wojskowe.

Czy z chorą tarczycą można iść do wojska?

Tarczyca jest ważnym narządem w organizmie człowieka i jej choroby mogą powodować różne problemy zdrowotne. Osoba z chorą tarczycą może mieć trudności z utrzymaniem odpowiednich poziomów hormonów, co może wpływać na jej ogólną kondycję. Decyzja o przyjęciu do wojska z chorą tarczycą zależy od stopnia choroby i jej wpływu na zdolności fizyczne i psychiczne jednostki. W przypadku poważnych zaburzeń, takich jak nadczynność lub niedoczynność tarczycy, może być konieczne zwolnienie z obowiązku służby wojskowej.

Osoby, które nie mogą iść do wojska:

Pierwszą grupę stanowią mężczyźni, którzy nie spełniają kryteriów zdrowotnych, takie jak wady wzroku, słuchu czy serca.

Kolejną grupą są osoby mające przeciwwskazania medyczne, takie jak choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne czy niepełnosprawność.

Co to znaczy kategoria D?

Kategoria D oznacza, że osoba nie spełnia określonych wymagań medycznych, fizycznych lub psychicznych w celu pełnienia służby wojskowej.

Osoby z kategorią D nie są zobowiązane do odbywania służby wojskowej i są zwolnione z obowiązku stawienia się na przeprowadzenie badań rekrutacyjnych.

Czy Kategoria D to rezerwa?

Kategoria D jest przypisana osobom, które nie mogą służyć w wojsku z powodu różnych powodów zdrowotnych lub innych przeciwwskazań. Osoby z kategorią D nie są automatycznie przypisane do rezerwy. Ich sytuacja jest indywidualnie oceniana przez lekarza wojskowego i w zależności od zdrowego uznania lekarza, mogą zostać lub nie zostaną przypisane do rezerwy.

Co oznacza Kategoria Z?

Kategoria Z oznacza pełną niezdolność do odbycia służby wojskowej. Osoby z kategorią Z są wyłączone z obowiązku wojskowego ze względu na różne przeszkody zdrowotne, których nie można pokonać ani poprawić. Taka kategoria przysługuje osobom, które mają trwałe i znaczące defekty fizyczne lub psychiczne, które uniemożliwiają im wykonywanie jakiejkolwiek roli w wojsku. Osoby z kategorią Z mogą jednak być powołane do służby w przypadku ogólnonarodowego mobilizacji.

Sauna WM